DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

Disiplin Kurulu:

Disiplin Kurulu: Asıl Üyeler Disiplin Kurulu: Yedek üyeler
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

GENEL HÜKÜMLER 

Platform tüzüğünü, TC’nin ilgili yasalarını, amir hükümlerini çiğneyen, sektörünün itibarını, mesleğin onurunu zedeleyecek aykırı davranışlarda veya beyanlarda bulunan, yönetim organlarınca verilen kararlara uymayan, kendisine verilen görevleri icra etmekten sürekli kaçınan, , üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler, platform üyeleri, ya da platforma başvuruda bulunan üçüncü şahıslar ile çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve disiplin yönetmeliğinde tanımlanan cezai uygulamaları yürütmek üzere beş asıl ve üç yedek kişiden oluşan bir kuruldur.

Madde 1. Amaç:

Bu yönetmelik, Perpa İş İnsanları Platformu belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Madde 2. Kapsam:

Bu yönetmelik Perpa İş İnsanları Platformu üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

I-  DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI

Madde 3. Disiplin Yönetmeliği Uygulamaları:

 • Uyarı
 • Kınama
 • Platform faaliyetlerinden men
 • İhraç

Yukarıdaki disiplin cezalarından a-Uyarı, b-İhtar ve c- Kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından uygulanır. Platform faaliyetlerinden **d-men ve İhraç cezaları** için yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.

3-a   Uyarı Cezası:

Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 1. Üyelik sıfatının yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
 2. Üyeye yazılı olarak bildirildiği halde, verilen süre içinde ödenmeyen aidatları ve hangi sebeple doğmuş olursa olsun diğer bütün borçların ödenmemesi,
 3. Platform binasında ve faaliyetleri esnasında ya da Platform üyesi olduğunu simgeleyen herhangi bir emare ile diğer üye veya şahıslarla her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, Platformun prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak,
 4. Platform yetkilileri tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
 5. Platform eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek
 6. Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
 7. Sektöründeki müşterileriyle olan münasebetlerinde kaba ve terbiyeye aykırı hareket etmek,
 8. Mesleğinin şeref ve haysiyetine uygun olmayan tavır ve hareketlerde bulunmak,
 9. Platform ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Platform içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Platforma zarar vermek.
 10. Platform tarafından yapılacak denetim ve kontrollere engel

Uyarı cezası:

Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, üyeye; sektöre, diğer Platform üyelerine, platform personeline ve diğer meslektaşlarına karşı görevlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir.

3.b- Kınama cezası:

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 1. Uyarı cezasını 3 defa alan platform üyelerine kınama cezası verilir.
 2. Üyelik sıfatının   gerektirdiği    itibar   ve    güven    duygusunu    sarsacak   nitelikte davranışlarda bulunmak,
 3. Platformun düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,
 4. Platform ait mal malzeme araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, Platform binası dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek,
 5. Haksız menfaat temini amacıyla yasal olmayan yollarla rekabet yapmak,
 6. Platform tarafından alınan kararlara uymamak,
 7. Yetkili organların davetlerine haklı bir mazeret göstermeksizin uymamak,
 8. Meslek ve hizmetinin icrasından dolayı müşterisini zarara sokmak,
 9. Mesleğini kötü maksatlarla kullanmak,
 10. Dahil bulunduğu organlardaki görevini siyasi görüş ve kanaatleri dolayısıyla kötüye kullanmak,
 11. Mesleki ehliyetsizliğinden ötürü müşterisini zarara uğratmak,

Kınama cezası:

Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, kınama cezasını gerektiren hallerin ve fillerin üyeye yazı ile bildirilmesidir.

3.c- Platform faaliyetlerinden men cezası:

Bir aydan altı aya kadar platform faaliyetlerinden men cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Platform yöneticileriyle, eğitmenleri ve diğer üyelerin ticari itibarlarına zarar verecek şekilde tehdit etmek ve/veya hakaret etmek,
 2. Platform yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,
 3. Yönetim Kurulundan izin almadan Platform içinde toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak, Platformu temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
 4. Platform görevlilerine ve üyelere fiili tecavüzde bulunmak,
 5. Yüz kızartıcı suçlardan birinden ceza almak,
 6. Duvarlara, kapılara, panolara, demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek,
 7. Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,
 8. Platformu bilerek maddi zarara uğratmak,

Platform Faaliyetlerinden Men Cezası:

Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, men cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır. Platform faaliyetlerinden men cezasında belirlenen süre içerisinde üye, derneğe ait faaliyetlerin hiçbirine katılamaz.

3.d- Platform üyeliğinden ihraç cezası:

Platform ihraç cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Her ne sebeple olursa olsun Platformun huzur sükun ve Platform çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,
 2. Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,
 3. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak, yardım talep etmek veya toplamak,
 4. Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,
 5. Platform bilgilendirmeden ve onayını almadan Platform adına veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, Platform adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,
 6. Platform resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak,
 7. Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
 8. Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri Platform binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
 9. İki defa, Platform faaliyetlerinden men cezası almak

Platform İhraç Cezası:

Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, men cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır.

Madde 4. Öngörülmemiş Disiplin suçları:

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Madde 5. Toplu olarak işlenen disiplin suçları:

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ceza verilir. Ancak bu üyelerin masumiyetini ispat hakkı saklıdır.

Madde 6. Tazminat:

Platform mallarına karşı işlenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Madde 7. Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir:

Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri tarafından resen veya bir Platform üyesinin ya da yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır.

Madde 8. Soruşturma Süresi:

Disiplin Soruşturmasına, olayın öğrenilmesini müteakip 3 (üç) gün içinde başlanır. Disiplin Kurulu Başkanı, kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturma onay tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sonuçlandırılır.

Madde 9. Soruşturmanın Yapılış Şekli:

Soruşturmacı, tanığı dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şeklide yazılır.

Madde 10. Savunma Hakkı:

 1. Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, üyeden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, Platform lokalinin Duyuru Levhasına asılır.
 2. Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği
 3. Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi
 4. Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.
 5. Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez. 2 kere tanınan süre içinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Madde 11. Savuşturma Raporu:

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte Platform İdari Sekreterine teslim edilir.

Madde 12. Disiplin Kurulunun Toplanması ve Çalışma Düzeni:

Disiplin Kurulu, başkanın e-posta ile çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı şekli, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki iş gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Kurulda, raportörün, açıklamaları dinledikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekte görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Madde 13. Karar: 

Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

Madde 14. Karar Süresi:

Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün (15) içinde karar vermek zorundadır.

 IV. UYGULAMA ve İTİRAZ 

Madde 15. Cezaların Bildirilmesi:

Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse platform merkezine ilan yoluyla veya dijital platformlardan da tebliğ edilebilir.

Madde 16. Uygulama:

Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

Madde 17. İtiraz ve Yargı Yolu:

Disiplin kurulu tarafından verilen İhraç kararına karşı on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapar, dosya idari sekretere teslim edilir.

Ret halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri ret gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.

Madde 18. Zaman Aşımı:

Bu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:

 1. Uyarma, kınama, 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
 2. İhraç cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Madde 19. Cezaların Silinmesi:

Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin, cezasını çektikten sonra en az bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile cezasının silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurul’un uygun görmesi halinde, ceza silinir.

Madde 20. Tebligat ve Adres Bildirme:

 1. Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin Derneğe kaydı sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı Platform merkezine ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
 2. Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan üyeler, mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia

Madde 21. Dosya Teslimi:

Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, disiplin soruşturma defteri ile birlikte teslim edilir ve alınır. Disiplin Soruşturma Defterinin altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Madde 22. Yazışma Şekli:

Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü veya elden teslimat ile olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır.