PERPA GENÇ İŞ İNSANLARI PLATFORMU

 1. PLATFORMUN ADI VE MERKEZİ

Platformumuz Perpa Genç İş İnsanları Platformu olarak adlandırılmıştır. Kısaltılması PERGİP’tir. Merkezimiz PERPA kompleksi içerisindedir.

 1. PLATFORMUN AMACI
  • PERPA kompleksi içerisinde yer alan işletmelerin ticari, sosyal ve kültürel konularında birleşmesini sağlamak.
  • Yeni nesil lider ve yöneticiler yetiştirmek.
  • Günümüzün getirdiği teknolojik faydaların en etkin şekilde kullanılmasına ve bundan PERPA kompleksi içerisinde bulunan işletmelerin yararlanmasına öncü olmak.
  • Perpa kompleksini ticari anlamda global bir marka ve ticaretin merkezi haline getirmek.
  • Platformun herhangi bir siyasi görüşü ve amacı yoktur. Bu nedenle herhangi bir konuda siyasi görüş bildiremez; hiçbir şekilde açıklama yapamaz.
 2. PLATFORMUMUZDA SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
  • TİCARİ FAALİYETLER
   • İşletmeleri Güçlendirmek

Platformumuz PERPA kompleksi içerisinde bulunan işletmelerin PERGİP çatısı altında bütünleştirip, birbirlerinden aldıkları güç ve güvenle; kendi ticaretlerini daha etkin, güçlü, sağlıklı ve kalıcı iletişim kurmalarına olanak sağlayacaktır.

 1. SOSYAL FAALİYETLER
  • Bilgi ve Fikir Paylaşımı

PERGİP çatısı altında toplanan işletmeler belirlenen günlerde düzenlenen toplantılarla birbirleriyle iletişim kurma şansı bulacaklardır. Bu iletişimden doğan paylaşımları ise ortak bir kazanca dönüşecektir.

 • Eğitim

  PERGİP, konusunda uzman eğitim veren kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek işletmeler için gerekli olabilecek eğitim faaliyetlerini düzenler.

 • Yardımlaşma

PERGİP Ülke menfaatleri doğrultusunda topluma faydalı olmak adına yardıma muhtaç insanlar, kurum ve kuruluşlar için yardım organizasyonları düzenler sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.

 1. PLATFORMA ÜYE OLMA KOŞULLARI
 • Perpa Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren bir işletmenin hissedarı olmak veya mülk sahibi
 • 45 yaşını geçmemiş olmak.
 • İki PERGİP üyesi tarafından platforma önerilmiş olmak.
 • “Platform üye formunu” eksiksiz doldurmuş olmak.
 1. PLATFORMDAN ÇIKIŞ KOŞULLARI
  • Platformdan üyelik iptali için yazılı bir dilekçe verilmesi yeterlidir.
 2. PLATFORMUN ÜYE YAPISI
  • Platformun yapısı kurucular kurulu, denetleme ve disiplin kurulu, icra ve yönetim kurulundan oluşmaktadır.
  • Kurucular Kurulu: PERGİP Kuruluşunda yer alan üyelerden oluşmaktadır. İcra ve yönetim kurulunun kuruluş amacına uygun hareket etmemesi durumunda kurucular kurulu üyelerinin %51’inin başvurusu ile yeni icra ve yönetim kurulunun seçilmesi için olağan üstü genel kurul çağrısında bulunabilir. Protokollerde öncelik verilir.
 3. Yönetim Kurulu: 10 üyeden ve 1 başkandan oluşur.
  • Platform üyeleri tarafından 1 yıl süre ile seçilir. Görev süresi dolmadan 15 gün içerisinde seçime gider.
  • Platform üyelerinin tümünün Genel Kurulda % 51’i eğer 1. Toplantıda yeterli sayı sağlanamamışsa 2. Toplantı bir hafta sonra yapılır. 1. toplantıda en yüksek oy alan 2 liste seçime katılır. Toplantıya katılanların % 51’i ile seçilir.
  • Toplantılarda karar alma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
  • Yönetim Kurulu Seçildikten sonra başkan İcra Kurulunu tayin eder. Bu kurul başkanın kendisi 2 blok temsilcisi ve 1 sekretaryadan oluşur.
  • Blok temsilcilerinin temsil ettikleri bloktan üye olma zorunluluğu yoktur.
  • Platform sekreteri platform dışarısından da olabilir. Bu gibi durumlarda icra kurulu dışardan satın alma yöntemi ile sekreter hizmetini temin edebilir, ancak temin edilen sekreterin platform üye yetkisi yoktur.
  • İcra kurulu Platform adına toplantı zamanı ve gündemi belirler. Yapılan toplantı ya da faaliyetlerin tutanaklarını tutar.
  • Üyeler icra kuruluna gündem önergesinde bulunabilir.
  • İcra kurulu görev süresi içerisinde yapacağı çalışma programını dönem başında belirler. 6 aylık dönemler için faaliyet raporunu hazırlar. Dönem sonunda sonuç raporunu hazırlar.
  • Platformu ilgilendiren İnternet sayfası, sosyal medya ve diğer basım yayın organlarının içeriğini tanzim eder.
 4. Denetleme ve Disiplin Kurulu: 1 başkan ve 5 Üyeden oluşur.
  • Yönetim Kurulu Seçimleri ile seçilir. Yönetim kurulu seçildikten sonra genel kurula teklif verme usulüne göre adaylar belirlenir. En yüksek oy alan üye başkan seçilir. En yüksek oy alan adaylar arasından kurul oluşur.
  • Dönem sonunda denetleme raporunu genel kurula sunar.
  • Kuruluş amacına uygun olmayan durumları değerlendirir, çalışma usul ve esaslarına uygunluğu denetler. İcra kurulu faaliyetleri ve platform üyelerini denetler. Gerekli görmesi durumunda usulüne uygun olmayan İcra Kurulu faaliyetlerini yazılı bir dilekçe ile durdurur, Platform disiplin yapısına uygun olmayan üyenin üyelik durumunu askıya alabilir. Almış olduğu kararı ya da kararları genel kurula bildirir. Olağan üstü Genel kurula üyeleri davet edebilir. Almış olduğu kararlar Genel Kurul onayı ile uygulanır.
 5. PLATFORMUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI
  • Platform en az 2 haftada bir olmak şartıyla icra kurulunun belirlediği zamanlarda toplanır.
  • Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu yılda 1 gerçekleştirir.
  • Olağan Üstü Genel Kurul şartları ihtiva ettiğinde gerçekleştirir.

GEÇİCİ MADDE

(Bu madde 27 Aralık 2018 yılında yapılan genel kurul kararı ile eklenmiştir.)

 1. 2019 YILI İÇİN GEÇERLİ GEÇİCİ MADDE
  • PERGİP yönetim kurulu 5 üyeden oluşur, 1 Başkan, 2 A blok Temsilcisi ve 2 B blok temsilcisi ile yönetim faaliyetlerini sürdürür.
  • PERGİP disiplin ve denetleme kurulu 3 üyeden oluşur, 1 Başkan, 2 Yardımcısı ile denetleme ve disiplin faaliyetlerini sürdürür.